Skip to content

INFORMACJE  ZARZĄDU  CMENTARZA  W GARWOLINIE:

 1. Ponawiamy po raz kolejny prośbę o nie wyrzucanie śmieci domowych do pojemników na cmentarzu.
 2. Prosimy bardzo serdecznie o segregację śmieci na cmentarzu!!!
 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
 4. Przypominamy, że za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona. Prosimy, aby każdy przy swoim grobie zadbał o prządek.
 5. Wszelkie prace przy pomniku (np. położenie kostki, ustawienie ławki) powinny być uzgodnione z kancelarią cmentarza.
 6. Informujemy, że parafia i administracja nie odpowiada  za kradzieże dokonane na cmentarzu.
 7. Każdy kto posiada grób, kwaterę na cmentarzu powinien zarejestrować go w kancelarii cmentarza, gdzie otrzyma stosowny dokument potwierdzający własność grobu. Jeśli ktoś tego nie zrobił, prosimy to uczynić do 30 listopada bieżącego roku.   W celu porządkowania cmentarza są stopniowo przyklejane karteczki do pomnika z informacją o konieczności rejestracji.
 8. Na grobach, które nie mają tablic informujących, kto w nich spoczywa oraz na grobach zaniedbanych i opuszczonych zostały postawione tabliczki z informacją: „Grób przeznaczony do ponownego pochowku”. Serdecznie prosimy o zainteresowanie się tymi grobami. Jeżeli nikt w najbliższym czasie nie zgłosi się w sprawie tych opuszczonych i zaniedbanych grobów, to zostaną one przeznaczone do ponownego pochowania zmarłych.
 9. Wszystkim odwiedzającym cmentarz w Garwolinie przypominamy, że bramy cmentarza są otwarte do 8 listopada w godzinach od 7.00 do 21.00; zaś od 9 listopada do 31 marca w godzinach od 7.00 do 18.00.

Ks. Ryszard Andruszczak -  dziekan dekanatu garwolińskiego

 

OGÓLNY REGULAMIN CMENTARZA W GARWOLINIE

Rozdział I.  Przepisy ogólne

§ 1.
1. Cmentarz parafialny w  Garwolinie jest cmentarzem wyznaniowym należącym do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego.
2. Stanowi on jedyne wyznaczone miejsce na terenie parafii, gdzie można dokonywać pochówku zwłok lub szczątek zmarłych, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 2.
1. Zarządcą Cmentarza Parafialnego jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, w imieniu którego działa delegowana osoba.
2. Proboszcz zleca wykonywanie obowiązków grabarza osobie wyznaczonej.

Rozdział II.  Zasady  wykonywania usług cmentarnych i pogrzebowych

§ 3.
1.    Do wyłącznej kompetencji grabarza należy:

 • wykonywanie grobów o parametrach ustalonych przepisami prawa;
 • przygotowanie grobu do pochówku;
 • zamurowanie lub zasypanie grobu;
 • udział w ekshumacjach;
 • dopilnowanie porządku podczas składania pomników i rabatek;
 • udział w pogrzebach w stroju schludnym;
 • utrzymanie porządku na cmentarzu oraz na terenach bezpośrednio przyległych, w tym troska o składowanie śmieci w miejscu do tego wyznaczonym oraz dbanie o ich segregację;
 • kontrolowanie pozwoleń na wjazd na teren cmentarza;
 • wywóz śmieci na miejsca wyznaczone;
 • otwieranie i zamykanie bram cmentarnych w godzinach wyznaczonych;
 • przygotowanie miejsc do uroczystości religijnych odbywających się na cmentarzu;
 • wykonywanie wszystkich innych czynności określonych w umowie lub poleconych przez Proboszcza czy osobę wyznaczoną na cmentarzu oraz na terenach jemu przyległych.

2.    Do kompetencji osoby odpowiedzialnej za sprawy administracji cmentarnej należy w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem cmentarza, w tym prowadzenie ksiąg cmentarnych;
 • załatwianie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem cmentarza.
 • Zarządca Cmentarza przyjmuje interesantów w kancelarii cmentarza (przy głównej bramie na cmentarzu) w dni powszednie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7.30 do 11.00 oraz od 13.00 do 17.00 (16.00 - okres zimowy) a w soboty od 7.30 do 12.00.
 • Nadzór nad pracą grabarza i pracownika ds. administracji cmentarnej oraz nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Zarządca Proboszcz Parafii w Garwolinie.

Rozdział III.  Użycie grobu

 § 4.
1. Grób ziemny stanowi dół, nie murowany, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
2. Grób murowany jest dołem, którego boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.
3. Grób rodzinny (katakumba) jest to przestrzeń zapewniająca pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekroczyć powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter w głąb.
4. Określając rodzaj grobu bierze się pod uwagę sposób pochówku, a nie nagrobek.

§ 5.
1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.
2. Ponowne użycie grobu nie może nastąpić po upływie 20 lat, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciwko temu i uiści opłatę.
3. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnawiane.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, po upływie okresu ochronnego, grób może zostać użyty do ponownego pochówku, z tym że szczątki poprzednio pochowanych zwłok lub resztki trumny należy pochować w miejscu wyznaczonym na tym samym cmentarzu.

§ 6.
1.  Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych  opłat, może stać się dysponentem grobu.
2.  Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest dysponentem grobu.
3.  Prawo do dysponowania grobem nakłada na jego dysponenta obowiązek:

 • utrzymania grobu w należytym stanie;
 • dbanie o czystość i porządek w jego obrębie;
 • respektowanie prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawa do zachowania pamięci.
 • Wszelkie prace przy nagrobkach o charakterze zabytkowym wymagają zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Wykonywanie innych prac przy grobie, tj. wykonywanie rabatek, ogrodzeń, układanie płytek oraz sadzenie i wycinka drzew, ustawianie ławek, pojemników itp. wymaga zezwolenia Zarządcy Cmentarza.
 • Uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni.
 • Prace przy nagrobkach mogą być prowadzone za zezwoleniem Zarządcy Cmentarza wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

§ 7.
1. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji, za zgodą Zarządcy Cmentarza, wolnego miejsca pod grób.
2. Miejsca zarezerwowane wpisuje się do cmentarnej ewidencji grobów.
3. Prawo do miejsca zarezerwowanego podlega ustalonym opłatom.
4. Nie można rościć sobie praw do samowolnie zarezerwowanego miejsca bez pisemnej zgody Zarządcy Cmentarza, określającego sektor i numer miejsca i pokwitowania wniesienia opłaty.

§ 8.
1.  Wszystkie groby znajdujące się w obrębie administracyjnym cmentarza będą posiadały założoną kartotekę.
2.  W kartotece grobu znajdą się następujące dane:

 • symbol sektora i numer grobu;
 • dane opiekuna grobu;
 • dane pochowanych osób zmarłych;
 • adnotacje o dokonanych opłatach.

3.  Kartotekę grobu będzie prowadził Zarządca Cmentarza.

Rozdział IV.  Pochówek

§ 9.
1. Prawo do pochowania osoby zmarłej posiada rodzina, organy wojskowe i państwowe oraz osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.
2. Do pochowania zwłok na cmentarzu wymagane są następujące dokumenty:

 • karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;
 • dodatkowe zezwolenie prokuratora w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.

3. Dodatkowo osoby dokonujące formalności związanych z pochówkiem, zobowiązane są:

 • do podania danych do sporządzania aktu zgonu w parafialnej księdze zgonów i jego podpisania;
 • ustalenia terminu uroczystości pogrzebowych;
 • wniesieniu ustalonych opłat administracyjnych;

4. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu, chyba że osoby załatwiające formalności pogrzebowe posiadają stosowne     zezwolenie.

Rozdział V. Ekshumacja zwłok.

§ 11
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana wyłącznie przez osoby lub firmy uprawnione:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu;

2. Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbyć się we wczesnych godzinach porannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia;
3. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę Cmentarza.

Rozdział VI. Fundusz Cmentarny.

§ 12
1. W celu zapewnienia środków na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza tworzy się Fundusz Cmentarny zlokalizowany na koncie bankowym parafii.
2. Funduszem Cmentarnym dysponuje Zarządca Cmentarza.
3. Fundusz Cmentarny tworzą w szczególności środki finansowe pochodzące z:

 • opłat za placowe uiszczanych z chwilą nabycia miejsca pod grób;
  a) grób ziemny
      b) grób murowany    c) katakumba
 • pokładne (opłata uiszczania z racji złożenia zwłok w grobie, którego jest się dysponentem)
 • opłat za prawo do dysponowania grobem, uiszczanych co 20 lat;
 • opłat rocznych na bieżące utrzymanie cmentarza;
 • opłat za prace prowadzone na cmentarzu;
 • innych składek /ustalonych przez Radę Parafialną np. na wykonanie parkanu, dochodów np. dotacji, zapisów, darowizn/.

4. Środki z Funduszu Cmentarnego przeznacza się w szczególności na :

 • budowę, remonty i bieżącą konserwację urządzeń cmentarnych;
 • poprawę infrastruktury cmentarnej;
 • utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu.

Rozdział VII.  Przepisy porządkowe

§ 13.
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:
1. przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w godzinach jego otwarcia, tj.

 • od 1 kwietnia do 2 listopada w godzinach od 7.00 do 21.00;
 • od 3 listopada do 31 marca w godzinach od  7.00 do 18.00;

2. należy zachować spokój i ciszę.
3. należy dbać o czystość na terenie całego cmentarza, jak i w obrębie poszczególnych grobów;
4. kładowanie śmieci dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych, z zachowaniem ich segregacji;
5. każdorazowo wymaga się uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza na prowadzenie prac mających wpływ na zmianę architektury cmentarza;
6. transport elementów nagrobków oraz innych materiałów po terenie cmentarza odbywa się po uzyskaniu zezwolenia Zarządcy Cmentarza;
7. zabrania się na terenie cmentarza jazdy na rowerach oraz innych pojazdach jednośladowych;
8. za wjazd na teren cmentarza pobierana jest opłata (wniesiona przez dysponęta grobu) i przekazana wykonawcy zleconych prac.

§ 14.
Pod odpowiedzialnością karną przewidywaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach wykroczeń, zabrania się:
1. poruszania się pojazdami po terenie cmentarza bez zgody  Zarządcy Cmentarza;
2. wprowadzania na teren cmentarza psów, kotów i innych zwierząt;
3. niszczenia drzew i krzewów;
4. niszczenia pomników, nagrobków, krzyży oraz innych elementów cmentarnych;
5. przebywania na cmentarzu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
6. pozostawianie na terenie cmentarza bez opieki dzieci do lat 7;
7. prowadzenia działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca..

Rozdział  VIII.  Przepisy końcowe

§ 15.
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3.    Regulamin wywiesza się na tablicy ogłoszeń umieszczonej na cmentarzu parafialnym.

Garwolin, 1 stycznia 2012r.